Pravidlá súťaže na Facebook-u

   • PODMIENKY SÚŤAŽE NA FB STRÁNKE:

    Súťaž o balíčky k Zmyselným nákupom

    1. Organizátorom súťaže je SCP s.r.o., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Nina Gírethová, nina.girethova@nepirockcastle.com

    2. Súťaž prebieha v termíne od 19.10. do 23.10.2023

    3. Výhrou v súťaži je balíček podľa vlastného výberu.

    4. Orgaizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

    - Žrebovanie výhercu sa uskutoční 23.10.2023v popoludňajších hodinách

    - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Korzo Prievidza a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste vypublikovanom dňa: 19.10.2023

    - súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz.

    - výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

    5. O Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.