Korzo Prievidza | Obchodné centrum

PRAVIDLÁ A NASTAVENIA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

 • COOKIES

  • Všeobecným právnym rámcom upravujúcim ochranu osobných údajov je Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“) platné v Európskej únii. Tieto zásady používania súborov cookie sa riadia požiadavkami stanovenými v GDPR.

   Zásady používania súborov cookie (ďalej len „Zásady používania súborov cookie“) opisujú rôzne typy súborov cookie, ktoré sa používajú v súvislosti s webovou stránkou, ktorú vlastní a kontroluje spoločnosť NE Property BV (ďalej len „Stránka“).

   Spoločnosť NE Property BV pri propagácii [názov Nákupného centra], a to aj prostredníctvom Webovej stránky, spolupracuje s nasledujúcimi subjektmi, ktoré sú súčasťou skupiny NEPI Rockcastle Group: Korzo Prievidza („Nákupné centrum“), NEPI Investment Management SRL („NIM“) . Z hľadiska správy vašich osobných údajov konajú vyššie uvedené subjekty skupiny NEPI Rockcastle Group ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle článku 26 GDPR.

   Spoločnosť NE Property BV, Nákupné centrum a NIM sú súčasťou skupiny NEPI Rockcastle Group a na účely tejto politiky sa spoločne označujú ako „skupina NEPI ROCKCASTLE Group“ alebo „Spoloční prevádzkovatelia“. Výrazy „my“ a „náš“ sa v týchto zásadách používania súborov cookie vzťahujú na skupinu NEPI Rockcastle Group.

 • ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

  • „Internetový súbor cookie“ (známy aj ako „súbor cookie prehliadača“ alebo „súbor cookie HTTP“ alebo „súbor cookie“) je malý súbor pozostávajúci z písmen a čísel, ktorý sa uloží do počítača, mobilného zariadenia alebo iného zariadenia používateľa umožňujúceho prístup na internet.

   Cookies sa inštalujú prostredníctvom prehliadača (napr.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Po inštalácii majú súbory cookie určenú životnosť a zostávajú „pasívne“, čo znamená, že neobsahujú softvér, vírusy ani spyware a nemajú prístup k informáciám na pevnom disku používateľa, v ktorého zariadení boli nainštalované.

   Súbor cookie sa skladá z dvoch častí: názvu obsahu alebo hodnoty súboru cookie.

 • AKO A PREČO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?

  • Súbory cookie používame na zlepšenie používania a funkčnosti webových stránok a na lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú webovú stránku a služby, ktoré ponúka.

   Ukladanie súborov cookie nám jednoducho a pohodlne umožňuje prispôsobiť a zlepšiť zážitok z používania mobilnej aplikácie a spríjemniť vašu ďalšiu návštevu.

   Skupina NEPI Rockcastle Group nepoužíva súbory cookie na zhromažďovanie osobných údajov, ako je Vaše meno, môžeme však prepojiť informácie obsiahnuté v súbore cookie s vašimi osobnými údajmi zhromaždenými inými prostriedkami (napr. s registračnými formulármi).

 • AKO MÔŽEM SPRAVOVAŤ SÚBORY COOKIE?

  • Blokovanie súborov cookie

   Máte možnosť povoliť používanie súborov cookie, ktoré vám umožnia používať pri návšteve Webovej stránky všetky jej funkcie bez obmedzenia. Nevyhnutne potrebné súbory cookie nie je možné odmietnuť, pretože by to ovplyvnilo používateľskú skúsenosť a funkčnosť pri používaní Webovej stránky.

   Zablokovanie ostatných súborov cookie nemusí ovplyvniť vašu používateľskú skúsenosť a funkčnosť pri používaní Webovej stránky. Ak odmietnete používanie všetkých súborov cookie, budú zablokované primárne súbory cookie a súbory cookie tretích strán. Okrem toho budú primárne súbory cookie vymazané. Súbory cookie tretích strán nebudeme môcť vymazať. Preto budete musieť súbory cookie tretích strán vymazať sami. Môžete to urobiť v nastaveniach prehliadača.

  • Zakázanie a/alebo odstránenie súborov cookie prostredníctvom prehliadača

   Nastavenia súborov cookie môžete prípadne a/alebo navyše zmeniť aj prostredníctvom internetového prehliadača. Váš internetový prehliadač vám umožňuje zmeniť nastavenia súborov cookie. Takéto nastavenia prehliadača pre súbory cookie sa zvyčajne nachádzajú v ponuke „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Preferencie“ vášho internetového prehliadača. Môžete si tiež pozrieť ponuku „Pomoc“ v prehliadači. Rôzne prehliadače môžu používať rôzne mechanizmy na zablokovanie súborov cookie.

   Nastavenia súborov cookie v prehliadači Internet Explorer

   Nastavenia súborov cookie v prehliadači Microsoft Edge

   Nastavenia súborov cookie v prehliadači Firefox

   Nastavenia súborov cookie v prehliadači Chrome pre Desktop

   Nastavenia súborov cookie v prehliadači Chrome pre Android

   Nastavenia súborov cookie v prehliadači Safari

   Pokiaľ ide o nastavenia prehliadača na odstránenie predchádzajúcich súborov cookie, platia rovnaké zásady ako pre zakázanie nových súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Postupujte podľa príslušných pokynov pre váš prehliadač, ako je uvedené vyššie.

   K dispozícii sú online nástroje na odstránenie všetkých súborov cookie, ktoré zostali na webových stránkach, ktoré ste navštívili, ako napríklad  www.allaboutcookies.org.

   Keď navštívite Webovú stránku z iných počítačov, budete musieť znova zmeniť nastavenia.

 • AKÉ TYPY SÚBOROV COOKIE POUŽÍVAME?

  • Nevyhnutne potrebné súbory cookie zaručujú funkcie, bez ktorých nebudete môcť používať  Webovú stránku, a okrem iného zabezpečujú, že pri prístupe k funkciám Webovej stránky uvidíte verziu, ktorá má širokopásmové pripojenie množstva údajov zodpovedajúcich internetovému pripojeniu, ktoré používate. Ak zmeníte stránky, takýto súbor cookie vykoná funkciu prepínania z http na https. Súbory cookie tohto typu ukladajú aj vaše rozhodnutie o používaní súborov cookie na našej Webovej stránke.

   Nevyhnutne potrebné súbory cookie, ktoré používame, sú:

   – súbory cookie používané výhradne na účely prenosu komunikácie prostredníctvom internetu;

   – nevyhnutne potrebné súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré výslovne požadujete (t. j. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme vám môcť poskytnúť výslovne požadovanú službu).

   Používanie nevyhnutne potrebných súborov cookie na účely opísané vyššie je založené na našich oprávnených záujmoch o zabezpečenie riadnej prevádzky, prístupu a technického používania Webovej stránky a o poskytovanie služieb, o ktoré ste výslovne požiadali.

   Štatistické súbory cookie: Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti Webovej stránky (napr. na počítanie návštev, zdrojov návštevnosti). Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretích strán.

   Používanie štatistických súborov cookie na účely opísané vyššie je založené na našich oprávnených záujmoch o zlepšenie obsahu Webovej stránky a kampaní vykonávaných na Webovej stránke a o lepšie hodnotenie ukazovateľov výkonnosti (KPI) obchodných kampaní vykonávaných na Webovej stránke.

    Marketingové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú Webovej stránke ukladať vaše voľby a poskytovať vám vylepšené a osobnejšie funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretích strán.

 • SÚHLAS S MARKETINGOVÝMI SÚBORMI COOKIE

  • Skupina NEPI Rockcastle Group má v úmysle používať súbory cookie na marketingové účely, ale na to potrebuje Váš súhlas. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť nastavenia“ ich prijmete alebo kliknutím na tlačidlo „Spravovať nastavenia“ získate ďalšie informácie o kategóriách používaných súborov cookie a obmedzíte používanie určitých kategórií súborov cookie.

   Hoci súbory cookie umiestnené na Webovej stránke zvyčajne neobsahujú osobné údaje, v rozsahu, v akom sú informácie obsiahnuté v súbore cookie prepojené s Vašimi osobnými údajmi zhromaždenými inými prostriedkami (napr. registračnými formulármi), spoločnosti skupiny NEPI Rockcastle Group budú konať ako Spoloční prevádzkovatelia v súlade s článkom 26 GDPR.

   Spoloční prevádzkovatelia budú na základe svojej dohody spolupracovať a zabezpečia, aby plne rešpektovali Vaše práva, a to bez ohľadu na to, komu sa zasiela žiadosť o uplatnenie práv.

   V tejto súvislosti môžete uplatniť ktorékoľvek z práv uvedených v časti Práva dotknutých osôb s výnimkou práva namietať proti spracúvaniu, pretože spracúvanie nie je založené na oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov.

 • CENTRUM PREFERENCIÍ

  • Môžete si vybrať kategórie konkrétnych súborov cookie používaných na Webovej stránke.

   S výnimkou kategórií súborov cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku Webovej stránky, môžete prijať alebo odmietnuť používanie súborov cookie pre každú kategóriu súborov cookie posunutím voliča na konci každého riadku v poli, ktorý sa zobrazí na obrazovke prístupom k možnosti „SPRAVOVAŤ NASTAVENIA“ zahrnutej v banneri signalizujúcom používanie súborov cookie, ktoré sa zobrazia pri prvom vstupe na Webovú stránku. Ak sa rozhodnete nepoužívať tieto kategórie súborov cookie, nebudeme používať iné kategórie súborov cookie okrem tých, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne fungovanie Webovej stránky.

   Zakaždým, keď vám ponúkneme prijatie alebo odmietnutie používania kategórií súborov cookie, poskytneme Vám základné informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby ste si mohli vybrať: kategórie súborov cookie, totožnosť prevádzkovateľa údajov, ak existujú kategórie súborov cookie, ktoré odkazujú na trvalé súbory cookie alebo súbory cookie relácie, ak je táto kategória súborov cookie primárnym súborom cookie alebo súborom cookie tretej strany (s výnimkou nevyhnutne potrebných súborov cookie [ide vždy o primárne súbory cookie]) a ak sa Vaše osobné údaje prenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

   Po vyjadrení súhlasu s používaním kategórií súborov cookie sa môžete vrátiť k svojmu výberu a zakázať súbory cookie (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku Webovej stránky) nasledovne:

   (i) prístupom k možnosti „SPRAVOVAŤ NASTAVENIA“ zahrnutej v banneri signalizujúcom používanie súborov cookie, ktoré sa zobrazia pri prvom vstupe na Webovú stránku;

   (ii) prístupom k trvalému odkazu „ZÁSADY a NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE“, ktorý sa nachádza v zozname v päte Webovej stránky a je k dispozícii na ktorejkoľvek stránke Webovej stránky.

 • ZMENY TOHTO OZNÁMENIA O SÚBOROCH COOKIE

  • Tieto zásady používania súborov cookie boli zmenené a doplnené dňa 5. 7. 2023

 • NEVYHNUTNE POTREBNÉ SÚBORY COOKIE

  • Toto sú cookies (keksíky), ktoré by ste si vzali so sebou na pustý ostrov. V zásade ide o základné údaje pre základné funkcionality webovej stránky bez zahrnutia osobných údajov. Prostredníctvom nich je možné používať Webovú stránku aktiváciou základných funkcií, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených oblastí na webovej stránke. Treba vedieť, že bez týchto súborov cookie Webová stránka nemôže správne fungovať, preto ich náš systém nemôže deaktivovať.

   Názov súborov cookie

   Popis súboru cookie SK

   Typ

   Trvanie

   Politika ochrany súkromia

   TiPMix

   Azure nastaví súbor cookie TiPMix na určenie webového servera, na ktorý musia byť používatelia presmerovaní.

   Nevyhnutný

   1 hodina

   Microsoft.com

   x-ms-routing-name

   Azure nastaví tento súbor cookie na smerovanie produkčnej prevádzky zadaním produkčného slotu.

   Nevyhnutný

   1 hodina

   Microsoft.com

 • ŠTATISTICKÉ SÚBORY COOKIE

  • Chceme Vám ponúknuť čo najrelevantnejší zážitok a anonymne agregované štatistické a analytické informácie nám pomáhajú pochopiť, ako komunikujete so stránkou, keď nás navštívite, a implicitne zlepšujú naše služby a obsah.

    

   Názov súborov cookie

   Popis súboru cookie SK

   Typ

   Trvanie

   Politika ochrany súkromia

   Google Analytics

   Súbory cookie služby Google Analytics ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne generované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.

   Štatistický

   365 dní

   https://policies.google.com/privacy

   Facebook Tracking Pixels

   Zhromažďuje informácie o interakcii s webovou stránkou používateľov, ktorí sa na webovú stránku dostanú prostredníctvom odkazov Facebook

   Štatistický

   90 dní

   Facebook.com

 • MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIE

  • Ste jedineční a nám sa to páči. Chceme Vás preto upozorňovať len na zľavy a podujatia prispôsobené Vašim preferenciám a záujmom. Neveríme v spam alebo zbytočné reklamy, a preto nám marketingové súbory cookie pomáhajú ponúkať Vám relevantné a prispôsobené obchodné správy, aby ste si mohli vychutnať všetko, čo Vám najviac vyhovuje.

    

   Názov súborov cookie

   Popis súboru cookie SK

   Typ

   Trvanie

   Politika ochrany súkromia

   _fbp

   Facebook nastaví tento súbor cookie na zobrazovanie reklám na Facebooku alebo na digitálnej platforme Facebooku.

   Marketingový

   90 dní

   https://www.facebook.com/privacy/explanation

   Google Ads

   Používa sa na remarketingové účely. Zaznamenáva a hlási kroky používateľa Webovej stránky po prezretí alebo kliknutí na jednu z reklám.

   Marketingový

   90 dni

   Google.com

Navigácia