Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás
PODMIENKY SÚŤAŽE BEST OLDIES NIHGT
SPÄŤ NA ZOZNAM NOVINIEK

PODMIENKY SÚŤAŽE BEST OLDIES NIHGTPODMIENKY SÚŤAŽE BEST OLDIES NIGHT


1.    Organizátorom súťaže je SCP, s.r.o., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 36292079, zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 63945/L (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Korzo Prievidza“). Kontaktná osoba súťaže: Lukáš Šutka, lukas.sutka@nepirockcastle.com


2.    Súťaž prebieha v termíne od 15.5.2018 do 17.5.2018, 23:59.


3.    Výhrou v súťaži je 10 lístkov na BEST OLDIES NIGHT.


4.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v bode 3. týchto súťažných podmienok.


5.    Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 18. 5. 2018 do 15:00.


6.    Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile Korzov   Prievidza prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú dňa 15.5.2018.


7.    Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.


8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedal na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch hodín od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.


9.    Výhru si výhercovia budú môcť prebrať u SBS bezprostredne po ukončení žrebovania, denne v čase od 9:00 hod. do 21:00 hod. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 9. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.


10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Korzo Prievidza v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.


11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.


12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.


13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.


14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.


15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.