Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás
Buď cool
SPÄŤ NA ZOZNAM NOVINIEK

Buď cool


Interaktívne fotografovanie iba v Korze v Prievidzi. Od 23. februára do 25. ferbruára sa môžete prísť odfotiť a vo veľkom štýle upraviť svoje fotografie aj celej rodiny.


PODMIENKY SÚŤAŽE


1.    Organizátorom súťaže je SCP, s.r.o., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 36292079, zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 63945/L (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Korzo Prievidza“). Kontaktná osoba súťaže: Lukáš Šutka, lukas.sutka@nepirockcastle.com


2.    Súťaž prebieha v termíne od 23.2.2018 do 25.2.2018, 23:59.


3.    Výhrou v súťaži sú Poukazy do predajne A3 SPORT a voľné lístky do kina. Prvé miesto 75€ poukaz do A3 SPORT + 2 lístky do kina, druhé miesto 50€ poukaz do A3 SPORT + 2 lístky do kina a tretie miesto 25€ poukaz do A3 SPORT + 2 lístky do kina.


4.    Organizátor súťaže vyhodnotí 3 výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v bode 3. týchto súťažných podmienok.


5.    Vyhodnotenie výhercov  sa uskutoční dňa . 26.2. 2017 o 20:00.


6.    Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá sa v dátume 22.2. až 25.2.2018 odfotila počas eventu a súhlasila so zaradením jej fotografie do súťaže a dovŕšila 15 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile Korzo    Prievidza prostredníctvom foto albumu získala najväčší počet lajkov pre svoju súťažnú fotografiu.


7.    Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.


8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 6. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do troch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.


9.    Výhru si výhercovia budú môcť prebrať u SBS bezprostredne po ukončení žrebovania, denne v čase od 9:00 hod. do 21:00 hod. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 9. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.


10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Korzo Prievidza v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.


11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.


12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.


13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.


14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.


15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.