Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Prevádzkový poriadok

Otváracia doba prevádzok nákupno-zábavného centra Korzo Prievidza:

Pondelok – Nedeľa: od  08.00 hodiny do 20.00 hodiny.


Vstupom do areálu Korza, každý užívateľ akceptuje nasledovné všeobecné podmienky užívania.


V celom  areáli Korza je:

1.               Zákaz vstupu zvierat do SPKU-u s výnimkou vodiacich psov nevidomých občanov a služobných psov (netýka sa zvierat nesených v náručí) a psov, ktorí sú na vôdzke a majú košík (táto výnimka neplatí pre tzv. bojové plemená psov); 

2.               Zákaz nosenia strelných zbraní v SPK;

3.               Zákaz vjazdu bicyklov a iných podobných dopravných prostriedkov do SPK;

4.               Zákaz vstupu podomových obchodníkov do SPK;

5.               Zákaz vstupu bezdomovcom do SPK;

6.               Zákaz vstupu pouličných predavačov do SPK a zákaz umiestnenia ich stánkov, vrátane akýchkoľvek súvisiacich obchodných aktivít v celom areáli SPK, vrátane exteriérov SPK (zelených i spevnených plôch, komunikácií, parkovísk pri SPK);

7.               Zákaz vstupu žobrákom do Predmetu nájmu či do areálu SPK, vrátane exteriérov SPK;

8.               Zákaz umiestňovania alebo rozdávania letákov v celom areáli SPK (vrátane exteriérov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa;

9.               Zákaz konzumácie alkoholu v areáli SPK (vrátane exteriérov SPK), s výnimkou konzumácie v rámci Prenajímateľom povoleného užívania pre nájomcov v SPK;

10.            Zákaz demonštrácií v areáli SPK;

11.            Zákaz vyučovania riadenia motorových vozidiel na parkoviskách areálu SPK;

12.            Zákaz jazdenia na skateboarde a kolieskových korčuliach v areáli SPK i v exteriéroch SPK;

13.            Zákaz poškodzovania rastlín a zelených plôch v areáli SPK vrátane exteriérov SPK;

14.            Zákaz odhadzovania odpadkov v celom areáli SPK vrátane exteriérov SPK

 15.            Zákaz umývania vozidiel v areáli SPK vrátane exteriérov SPK;

16.            Zákaz uskutočňovania mechanických prác v SPK;

17.            Zákaz ponechania vozidiel na parkovisku v areáli SPK počas noci bez povolenia Prenajímateľa;

18.            Zákaz predaja losov, charitatívnych lotérií a podobných artiklov v areáli SPK vrátane exteriérov bez povolenia Prenajímateľa;

19.            Zákaz umiestňovania rukou písaných odkazov na výklady a okná areáli SPK;

20.            Zákaz umiestňovania reklamných plagátov do výkladov a okien v SPK, s výnimkou plagátov umiestnených na vývesných tabuliach;

21.            Zákaz hlasnej hudby v areáli SPK vrátane exteriéru SPK (okrem prípadov a podujatí schválených Prenajímateľom);

22.            Zákaz politických plagátov či agitácie v areáli SPK vrátane exteriérov SPK bez povolenia Prenajímateľa;

23.            Zákaz akýchkoľvek činností v celom areáli SPK vrátane exteriérov SPK, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť bezpečnosť SPK a osoby;

24.            Zákaz nemorálneho, na verejnosti neakceptovateľného alebo nespoločenského správania sa v celom areáli SPK;

25.            Zákaz manipulácie s akýmkoľvek bezpečnostným či protipožiarnym vybavením v areáli SPK;

26.            Osoba pristihnutá pri krádeži v areáli SPK bude vykázaná z areálu SPK;

27.            Pokiaľ sa akákoľvek osoba dopustí priestupku v areáli SPK, Prenajímateľ má právo zakázať jej vstup do areálu SPK;

28.            Osvetlenie výloh obchodov bude rozsvietené do polnoci;

29.            Povinnosť dodržiavať otváracie hodiny:    PO - NE        8.00 hod až 20.00 hod;

30.            Zásobovanie je povolené v časoch od 6.00 do 8.00 a od 20.00 do 24.00, pričom nájomcovia majú povinnosť používať výlučne vozíky s bielymi gumami (možnosť ich zapožičania v SPK);

31.            Zákaz umiestňovania reklamných tabúl, alebo stojanov na plagáty či stojanov akéhokoľvek druhu pred obchody a iné priestory v SPK ako aj v exteriéroch SPK;

32.            Prenajímateľ bude mať právo zakázať akémukoľvek nájomcovi akúkoľvek reklamu, ktorá podľa názoru Prenajímateľa smeruje k poškodeniu mena a povesti SPK, alebo jeho príťažlivosti ako obchodného centra a na základe písomného oznámenia Prenajímateľa je nájomca povinný od takej reklamy upustiť, alebo ju ukončiť;

33.            Chodníky, vstupy, priestory, dvory, výťahy, vestibuly, schody, chodby, alebo haly nebudú žiadnym nájomcom blokované, alebo zaťažované. Tieto priestory budú nájomcami využívané iba pre vstup do a odchod z Predmetu nájmu;

34.            Krídlová okná, presklenné dvere, strešné okná a dvere, ktoré odrážajú či prepúšťajú svetlo a vzduch do chodieb, priechodov a ďalších miest v SPK, nebudú žiadnym nájomcom zakrývané, alebo blokované a na okennej rímse, výkladoch a oknách nebudú umiestňovať žiadne fľaše, balíčky, alebo iné nežiadúce predmety;

35.            Žiadne vitríny alebo iné predmety nebudú umiestňované pred SPK, alebo upevňované na SPK zvonku, ani umiestňované do hál, chodieb či vestibul a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa;

36.            Toalety, umývadla a ostatné sanitárne inštalácie nebudú používané pre akékoľvek iné účely, než pre tie ktoré sú určené, a nebudú sa do nich odhadzovať žiadne smeti, odpad, handry, kyseliny a iné látky;

37.            Zákaz postávania fajčiaceho personálu nájomcov pred obchodmi;

38.            Úroveň hlasitosti hudby hranej v obchodoch podlieha schváleniu Prenajímateľom.