Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Pravidlá súťaže na Facebook-u

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FB STRÁNKE: 

SÚŤAŽ o 3 x balíček CURAPROX

1.    Organizátorom súťaže je SCP s.r.o.  so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Korzo Prievidza“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

2.    Súťaž prebieha v termíne od 6.12.2022 do 12.12.2022.

3.    Výhrou v súťaži je 3x balíček dentálnych pomôcok CURAPROX (CS zubná kefka, zubná pasta Enzycal, CPS Prime Start, zubná pasta vzorka Be You 10ml)

4.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov výhry uvedenú v bode 3. týchto súťažných podmienok.

5.    Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 12.12.2022 popoludní.

6.    Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile Korzo Prievidza prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú dňa 6.12.2022.

7.    Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

8.    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

9.    Výhru si výherca môže vyzdvihnúť výhradne OSOBNE na správe centra OC Korzo Prievidza počas pracovných dní od 8:00 do 16:00, najneskôr do 31.1.2023.  Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. 
V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Korzo Prievidza v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.