Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Pravidlá marketingovej akcie ,,Bodové hody“

Pravidlá marketingovej akcie

,,Bodové hody“

 

1.         Organizátor akcie a účel akcie

1.1           Marketingovú akciu „Bodové hody“ (ďalej len „akcia“) organizuje spoločnosť SCP s.r.o. so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 36 292 079, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo  66507/L  (ďalej len „organizátor akcie“),  ktorá prevádzkuje obchodné centrum Korzo Prievidza, ktoré sa nachádza na adrese Nábrežná 1913/5A, 971 01 Prievidza (ďalej len ,,obchodné centrum Korzo Prievidza“).

1.2         Účelom akcie je informovať širokú verejnosť o vernostnej aplikácii SPOT ako aj o obchodnom centre Korzo Prievidza, ktoré je miestom konania akcie, a zároveň motivovať spotrebiteľov k návšteve obchodného centra Korzo Prievidza. Cieľom akcie je propagovať obchodné centrum Korzo Prievidza ako aj vernostnú aplikáciu SPOT a dostať ich do povedomia spotrebiteľov.

1.3         Akcia sa riadi výlučne týmito pravidlami akcie (ďalej len „pravidlá akcie“), ktoré obsahujú práva a povinnosti jej účastníkov, ako aj všetky podmienky akcie stanovené organizátorom akcie.

 

2.           Miesto konania akcie

2.1         Miestom konania akcie je obchodné centrum Korzo Prievidza.

 

3.           Trvanie akcie

Akcia začína 2. septembra 2023 o 10.00 hod. a trvá do 6. septembra 2023 do 18.00 hod.

 

4.           Účasť na akcii

4.1           Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba ktorá má vytvorený účet vo vernostnej aplikácii SPOT (ďalej len „účastník akcie“).

4.2         Z akcie sú vylúčené hostesky a zamestnanci dodávateľa (eventovej agentúry, reklamnej agentúry).

4.3           Z akcie je vylúčený neplnoletý účastník akcie, vzhľadom na skutočnosť, že užívateľský účet vo vernostnej aplikácii SPOT môže vlastniť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

 

5.           Princíp a pravidlá akcie

5.1           Princíp akcie spočíva v pripísaní bodov vo vernostnej aplikácii SPOT, (ďalej len „body“) organizátorom akcie každému účastníkovi akcie, ktorý počas jej trvania hodí konkrétny počet bodov na hracej kocke od 2. septembra 2023 do 6. septembra 2023 (v čase od 10:00 do 18:00 hod), na centrálnej ploche vyhradenej pre akciu v Korzo Prievidza.

 

5.2         Každý účastník sa môže akcie zúčastniť len raz.

5.3         Účastník akcie berie na vedomie, že v prípade splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel akcie mu body budú pripísané na jeho užívateľský účet vytvorený vo vernostnej aplikácii SPOTOrganizátor akcie nemá povinnosť pripísať body akejkoľvek inej osobe akýmkoľvek iným spôsobom.

5.4           Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátorom poverená osoba pri promostolíku akcie môže akýmkoľvek spôsobom účastníka akcie usmerniť.

 

6.           Osobitné ustanovenia

6.1           Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie podľa vlastného uváženia najmä si vyhradzuje právo bez náhrady kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť tieto pravidlá akcie vrátane samotnej akcie alebo bodov. Účastníkovi akcie nevznikne akýkoľvek nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči organizátorovi akcie v prípade zmeny alebo zrušenia akcie, a to vrátane kompenzácie nákladov spojených s účasťou v akcii.

6.2           Ak účastník akcie na účely akcie poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor akcie je oprávnený vylúčiť takúto osobu z akcie a body jej neposkytnúť. Ak takejto osobe organizátor akcie body už poskytol, má právo tieto body odpísať z účtu užívateľa vo vernostnej aplikácii SPOT. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť z akcie takého účastníka akcie, ktorý by konal v rozpore s pravidlami akcie, pokúsil sa získať body podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť organizátora akcie alebo obchodného centra Korzo Prievidza.

6.3           Účastník akcie, ktorý splnil podmienky pre poskytnutie bodov, nemá právo namiesto bodov požadovať poskytnutie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia od organizátora akcie ani od iného subjektu. Účastník akcie nemá právo na výmenu získaného počtu bodov za iné množstvo bodov.

 

7.           Osobné údaje

7.1           Organizátor akcie nespracúva žiadne osobné údaje účastníkov akcie v súvislosti s akciou, jej priebehom, vyhodnotením splnenia podmienok na získanie bodov podľa týchto pravidiel akcie, ani v súvislosti s pripísaním bodov účastníkovi akcie.

 

8.           Záverečné ustanovenia

8.1           Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s pravidlami akcie pri promostolíku akcie umiestnenom na prízemí  obchodného centra Korzo Prievidza a na internetovej stránke organizátora akcie www.ockorzo.sk.

8.2           Účasť na akcii je dobrovoľná. Body nebudú účastníkovi akcie poskytnuté, pokiaľ účastník akcie plne nesúhlasí s týmito pravidlami akcie alebo nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce. Účasťou na akcii vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8.3           Ustanovenia týchto pravidiel akcie a akcia samotná sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.

 

Tieto pravidlá akcie sú účinné dňom 02.09.2023

Organizátor akcie: SCP s.r.o., Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina